Úvod Aktuality

Whistleblowing v KALINA industries

14.12.2023

Ochrana oznamovatelů – whistleblowing

dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, na ni navazujícího zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a v souladu s vnitřním předpisem společnosti KALINA industries s.r.o. („Společnost“)

Whistleblowing je účinným prostředkem prevence a detekce, který mobilizuje zaměstnance a smluvní partnery, aby bez obav a předsudků informovali vedení o důvodném podezření na škodlivé jednání. Tato politika vychází také z požadavků evropské „Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie“, Zákona o ochraně oznamovatelů („Zákon“), mezinárodních standardů a zásad správy a řízení společností.

Cílem whistleblowingu je také zajistit ochranu osoby, která podala oznámení, před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními.

Protiprávní jednání je jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo

14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.

Oznamovatelé mohou podat oznámení prostřednictvím:

  • elektronického vnitřního oznamovacího systému dálkově (na www.kalina.cz)
  • nebo písemně (v místě sídla povinného subjektu)
  • nebo ústně (v místě sídla povinného subjektu) – při ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží

Ve společnosti jsou příslušnými osobami:

                             Martina Minaříková, tel.:731 569 326, e-mail: whistleblowing@kalina.cz

Zástupce:           Jakub Vašíř, tel: 735 756 390, e-mail: whistleblowing@kalina.cz


Příslušná osoba následně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení jeho důvodnosti, a v návaznosti na něj pak o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Jako alternativu k vnitřnímu oznamovacímu systému můžete využít externí oznamovací systém, který je provozován Ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně nebo písemně.
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Více informací pak naleznete zde:
https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

 

Ak máte
čokoľvek na
ozvite sa nám.